• مشاوره ، طراحی فنی و مهندسی و اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

  • مطالعات امکان سنجی، پروژه های بهینه سازی، زیست محیطی، پساب ها ، ایمنی و صرفه جویی در انرژی

  • انجام مهندسی تفصیلی پروژه های مختلف صنعتی

  • بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های آماده سازی، راه اندازی و راهبری واحدهای صنعتی

  • مدیریت و نظارت در طراحی، نصب و راه اندازی و سیستم کنترل پروژه ها

  • ارائه خدمات راه اندازی و راهبری واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  • تشکیل کنسرسیوم از شرکت های داخلی و خارجی بمنظور مشارکت موثردر طرح های ارائه شده

  • آموزش و تامین نیازهای خدمات تخصصی

  • انجام پروژه های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

  •  تدوین مکانیزم مناسب برای کمینه کردن هزینه ها و بهینه کردن و ارتقا سطح عملکرد سازمان